Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Công nghệ Việt Đức - HUFI

Phân tích đa lượng

Xác định hàm lượng tro trong thực phẩm

Xác định hàm lượng tro trong thực phẩm

Phương pháp này được áp dụng cho các mẫu thành phẩm hoặc các mẫu nguyên liệu đầu vào, nhằm kiểm tra hàm lượng tro tổng, tro không tan trong nước, tro không tan trong axit và tro không tan trong kiềm. Nguyên tắc của phương pháp là sử dụng nguồn nhiệt...

Xác định hàm lượng chất béo trong thực phẩm bằng hệ thống chiết béo tự động Gerhardt

Xác định hàm lượng chất béo trong thực phẩm bằng hệ thống chiết béo tự động Gerhardt

Phương pháp này dựa vào tính tan hoàn toàn của chất béo trong dung môi hữu cơ. Dùng dung môi hữu cơ trích ly chất béo có trong thực phẩm, sau đó làm bay hơi hết dung môi, chất béo còn lại được đem đi sấy và cân, từ đó tính ra hàm lượng chất béo có...

Xác định hàm lượng đường khử trong thực phẩm bằng phương pháp Bertrand

Xác định hàm lượng đường khử trong thực phẩm bằng phương pháp Bertrand

Phương pháp này dựa trên cơ sở trong môi trường kiểm các đường khử (glucose, fructose, maltose,..) khử đồng II thành đồng I theo phản ứng Fehling với sự có mặt của Kalinatri tartrat. Kết tủa đồng I oxit (Cu2O) có màu đỏ gạch, có khả năng khử với muối...

Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng phương pháp Kjeldahl

Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng phương pháp Kjeldahl

Phương pháp Kjeldahl là phương pháp giúp xác định hàm lượng nitơ trong các hợp chất hữu cơ và vô cơ, sử dụng mối quan hệ giữa hàm lượng nitơ Kjeldahl với hàm lượng protein từ đó có thể tính toán được hàm lượng protein. Phương pháp được phát triển bởi...