Giảng viên sử dụng các thiết bị tại trung tâm vui lòng đăng ký theo link dưới đây:

Link đăng ký tại đây

 

Lưu ý: Giảng viên phải đăng nhập bằng email cá nhân thuộc miền hufi.edu.vn mới tiến hành đăng ký được theo link trên