Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Công nghệ Việt Đức - HUFI

Hướng dẫn phân tích mẫu trên HPLC

Hướng dẫn chi tiết các bước chuẩn bị dung môi, lọc và phân tích mẫu bằng Sắc ký lỏng hiệu năng cao...

Hệ thống GC-MS-MS

Hệ thống GC-MS-MS

Hệ thống GC-FID

Hệ thống GC-FID tại trung tâm công nghệ Việt Đức

Hình ảnh khóa học HPLC

Hình ảnh các khóa học HPLC tại cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm và Trung tâm Việt Đức